Creu Roja Barcelonès Nord ha atès a més de 7 mil persones durant l’any 2011

Redacción - 22/04/2012 02:25
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=3808

Aquest any passat, Creu Roja Barcelonès Nord ha donat resposta a més de 7 mil persones amb la implicació de 206 voluntaris i 5.200 socis, amb l'objectiu de donar suport a les persones de la ciutat de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs que es troben en situació de vulnerabilitat.

Creu Roja incideix en la població mitjançant Projectes d'Intervenció Social adreçats a l'atenció de la gent gran i persones dependents, discapacitats, infància, famílies en risc d'exclusió social, dones víctimes de violència de gènere i persones amb dificultats per a la recerca autònoma de feina. Les activitats es desenvolupen segons les característiques pròpies de cada àmbit, intentant donar una resposta global, efectiva i real a les necessitats de les persones.

L'actual situació econòmica ha fet que hi hagi una demanda creixent d'ajuts per a cobrir les necessitats bàsiques i d'atenció integral a les persones; això ha fet reorientar les intervencions de la Institució i millorar els projectes d'orientació i inserció laboral per tal d'aconseguir que les persones ateses siguin autònomes i no es perpetuï la seva situació de dependència amb les ajudes socials.

Seguint aquesta línea estratègica, des de l'Àmbit d'Ocupació s'han atès a 240 persones en 6 programes diferents mitjançant els quals s'ha afavorit la orientació, la formació i la intermediació laboral a través d'itineraris personalitzats per tal de fer front a la nova realitat del mercat laboral. Amb aquestes accions s'ha assolit una mitjana d'un 37% d'insercions dins dels programes i s'ha contactat amb més de 200 empreses, amb les que s'ha fet prospecció i sensibilització per tal que incloguin a aquests col·lectius als seus equips de treball.

L'agreujament de la crisi i la finalització d'alguns dels programes subvencionats per diferents administracions, han fet que Creu Roja Barcelonès Nord aposti per fomentar aquesta línia finançant amb fons propis de l'entitat un programa d'ocupació al 2012 per atendre a 100 persones del territori.

Per altra banda, la població del Barcelonès Nord està acostumada a la presència dels voluntaris de Socors i Emergències en actes públics, lúdics, culturals i esportius els quals han realitzat més de 7.600 hores de servei i amb una participació de 50 voluntaris de l'Àmbit. L'any 2011 també s'ha portat a terme el servei de salvament i vigilància a les platges de Sant Adrià del Besòs, realitzant un total de 3.192 intervencions entre assistències, rescats, evacuacions i recomanacions preventives.

La Memòria 2011 de Creu Roja Barcelonès Nord dóna a conèixer les activitats portades a terme pels voluntaris i l'equip tècnic de la institució, així com els objectius assolits. Gràcies al compromís, la motivació i la participació activa dels voluntaris, assolim any rere any l'objectiu de ser "Cada cop més a prop de les persones".