El PSC presentarà al proper ple una moció de suport a la Legislativa Popular Hipotecaria (ILP)
És per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i promoure el lloguer social
Redacción - 08/05/2012 03:42
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=3923

El grup municipal socialista presentarà al proper ple municipal una moció de suport a la Legislativa Popular Hipotecaria (ILP) per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social. Entre altres qüestions, expliquen, en la moció que sotmetérem a l'aprovació del plenari, instem al Govern de l'Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l'ordenament jurídic, en els casos que afecti la residència habitual.

També exigiran al govern que dugui a terme les reformes legislatives que impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d'accés a l'habitatge.

La moció també fa referència a la necessitat que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s'escau amb la mediació de l'administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l'habitatge hipotecat en règim de lloguer o d'usdefruit durant un període determinat fins a l'obtenció d'un nou habitatge.

En aquest sentit insten al Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l'execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d'exclusió acreditada pels serveis públics d'atenció social, per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d'atenció a dites persones i famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.