El Consorci del Besòs ha adquirit un altre habitatge d'HPO al sector de La Catalana

Redacción - 16/05/2012 04:30
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=3974

El Consorci del Besòs, mitjançant escriptura de compravenda de data 3 de maig de 2012, ha adquirit un altre habitatge d'HPO al sector de La Catalana, en compliment de l'addenda subscrita en data 27 de març de 2012, del conveni urbanístic subscrit entre l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la societat privada municipal Pla de Besòs, SA, la Junta de Compensació del sector de La Catalana i la societat urbanística metropolitana de rehabilitació i gestió, SA (REGESA), per al reallotjament de vuit famílies afectades per l'execució del Projecte de reparcel.lació del sector de La Catalana, amb data 7 de novembre de 2011.

Amb aquesta adquisició, juntament amb la dels quatre primers habitatges efectuada amb anterioritat, i referenciats a la nota de premsa de data 9 de novembre de 2011, el Consorci del Besòs dóna compliment als acords establerts al referit conveni per tal de facilitar el reallotjament de determinades famílies al mateix sector de La Catalana.

La gestió dels esmentats pisos, quatre dels quals es troben ja ocupats, es duu a terme per la societat privada municipal Pla de Besòs, SA, per encàrrec d'aquest Consorci.